GIS-kortlægning - overskudsvarme

Baggrund:

SEP Sønderjylland har i december 2018 modtaget et tilsagn fra Syddansk Vækstforum til projektet: ”Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme”.

Nærværende udbud er et delprojekt, hvor overskudvarmepotentialerne i de fire sønderjyske kommuner, som SEP Sønderjylland repræsenterer: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder ønskes kortlagt og efterfølgende anvendt i den enkelte kommunes GIS-system.

Den overordnede målsætning er, jf. SEP Sønderjyllands kommissorium, at tilvejebringe et oplyst og mere solidt beslutningsgrundlag for den enkelte kommune, vedrørende udnyttelse af den lokale overskudsvarme samtidig med, at de fire kommunernes beslutninger i energistrategiske planlægningsspørgsmål styrkes.

Der ønskes et samlet overblik over de virksomheder i de fire kommuner der vurderes til at have et potentiale for uudnyttet overskudsvarme. Analysen skal resultere i en GIS kortlægning som skal bruges til at identificere overskudsvarmepotentialet og tilhørende sektorkoblingsmuligheder samt give anbefaling til prioritering af disse.

Kortlægningen skal også udmunde i et idékatalog over potentielle projekter, hvor  indpasning af overskudsvarme kan realiseres set i relation til fjernvarmeselskabernes planer samt eventuel etablering af nye nærvarme-områder eller micro-grid systemer, udenfor kollektive forsyningsområder.

Projektets partnere er: Energy Cluster Denmark samt Esbjerg, Fredericia og Odense kommune.

Hvordan løses kortlægningsopgaven?:

Udbuddet blev vundet af Rambøll, som startede på kortlægningen af overskudsvarmepotentialerne fra de relevante virksomheder i de 4 kommuner i sidste halvdel af marts 2020.

Kortlægningen udføres i tæt samarbejde med de 4 kommuners GIS-medarbejdere/koordinatorer samt varme/energiplanlæggerne og forventes afsluttet til sommer.

Projektet støttes af midler fra Syddansk Vækstforum.

Link til Syddansk Vækstforums offentliggørelse af tilsagnsmeddelelsen ultimo 2018